Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

4.1.7 Bestuur en algemene ondersteuning

Nadere toelichting op (bedragen > € 20.000):

Algemene uitkering

Voor toelichting zie 4.6 uitkering gemeentefonds

Leges paspoort/reisdocumenten

Belangrijkste oorzaak voor de afname van de legesinkomsten van  € 52.310 is dat de geldigheid van een reisdocument verlengd is van 5 naar 10 jaar.

Leges rijbewijzen

De leges van de rijbewijzen laten de laatste jaren een structurele stijging zien. Een van de redenen is dat jongeren al op 17 jarige leeftijd een rijbewijs kunnen halen.

Leges huwelijken

Dit jaar zijn er relatief meer huwelijken gesloten in vergelijking met vorig jaar. Dit leidt tot een incidenteel hoger legesbedrag van € 43.000.

Controlekosten

Op basis van de werkelijke kosten (inclusief meerwerk) van de controle administratie/jaarrekening 2018 en de voorschotten voor 2019 is het budget met € 30.000 verhoogd. De extra kosten zitten met name bij de vaststelling prestatielevering voor de uitgaven WMO/Jeugdwet door de accountant.

Procesmatig organiseren (vrijval)

Dit budget wordt sinds 2017 niet meer gebruikt en kan structureel vrijvallen. Dit is reeds meegenomen bij de begroting 2020.

Budget sociaal team

Zie 4.5 bedrijfsvoering.

Cao salarissen bedrijfsvoeringsbegroting

Zie 4.5 bedrijfsvoering.