Herfstnota 2019

4.5 Bedrijfsvoering

Tabel 4.5: bedrijfsvoering

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000

2019

2020

2021

2022

2023

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning

Budget Sociaal Team

150.000

100.000

50.000

50.000

50.000

Inverdieneffect Sociaal Team

50.000

100.000

100.000

100.000

Programma 7 Bestuur en ambtelijke ondersteuning

Dienstverlening; team Zorg&Inkomen

-120.000

-120.000

-120.000

-120.000

-120.000

Dienstverlening; team Kwaliteit & Ondersteuning

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Budget Sociaal Team; toevoeging aan bedrijfsvoering

-150.000

CAO salarissen bedrijfsvoeringsbegroting

-196.000

Correcte zomernota en afronding bij herfstnota

-2.657

Accres: stelpost tbv prijsstijgingen derden.

-14.686

-5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo overige verschillen (< € 20.000) Bedrijfsvoering

14.686

40.000

30.000

30.000

30.000

Totaal

-348.657

35.000

35.000

35.000

35.000

Budget Sociaal team, Inverdieneffect Sociaal team, Dienstverlening; team Zorg&Inkomen en Dienstverlening; team Kwaliteit & Ondersteuning:
Voor de doorontwikkeling van het Sociaal team heeft de raad met ingang van 2019 het budget verruimd met jaarlijks € 150.000,- voor de uitbreiding van de formatie Zorg & inkomen en Kwaliteit & Ondersteuning. Daartegenover staat het overeengekomen inverdieneffect vanaf 2020. Voor het jaar 2020 € 50.000,- en de overige jaren 2021 – 2023 € 100.000,-. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit inverdieneffect wordt gerealiseerd. Dit is voorlopig geparkeerd onder het budget Sociaal Team.

Tabel 4.5.1: Rapportage bedrijfsvoering Berekening stelpost

in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

mutatie materieel

mutatie personeel

Stelpost

Saldo flexibele posten per 1-1-2019

159.000

455.000

614.000

Aanpassing CAO

196.000

196.000

Budget Sociaal team

150.000

150.000

159.000

801.000

960.000

Materiele overhead

PR100212 Vrm kostenplaats P&O

20.000

20.000

PR100216 Automatisering

-43.000

-43.000

PR100217 Gemeentehuis

10.000

10.000

PR100280 Rechtsgedingen/juridische bijstand

-19.000

-19.000

Personele overhead

Belastingen en buitenruimte

-51.000

-51.000

Beleid en ontwikkeling

-260.000

-260.000

Dienstverlening

-245.000

-245.000

Informatie en bedrijfsvoering

-77.000

-77.000

Overig

75.000

75.000

Vervanging bij ziekte

25.000

25.000

Stofkam

61.000

61.000

CAO ontwikkeling

-196.000

-196.000

Saldo flexibele posten per 30-9-2019 (=beschikbaar)

127.000

133.000

260.000

De financiële ontwikkelingen bedrijfsvoering zitten in de materiële en personele overhead.
- Materiële overhead:
In het product "voormalige kostenplaats P&O" zit onder andere kostenplaats verduurzaming. Hierop worden kosten geboekt voor verduurzaming van het archief door het wegwerken van de archiveringsachterstanden; € 20.000 van dit budget valt vrij.  In het product automatisering zit ook de kostenplaats "onderhoud". Deze kostenplaats is niet toereikend door de verwachte prijsindexeringen en verdere uitbreiding van het applicatielandschap.
- Personele overhead:
De gemeente Beuningen heeft regelmatig behoefte aan tijdelijk personeel. In de kostenplaats inhuur van de vier afdelingen zitten de grootste wijzigingen. Er wordt ingehuurd onder andere voor tijdelijke opdrachten, wisseling van personeel, ziekte e.d.
De kostenplaatsen "Overig", "Vervanging bij ziekte" en "Stofkam" vallen alle drie vrij. De kosten zijn rechtstreeks op de diverse afdelingen geboekt.

Tabel 4.5.2: CAO-ontwikkeling

in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Wat

Invloed

Werkgeversbijdrage

23.000

Salarisverhoging per 1 oktober 2019

3,25%

70.000

Eenmalige uitkering

€ 750

103.000

196.000

De nieuwe CAO voor gemeentepersoneel loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.
Deze heeft o.a. effect op:
- Een stijging van de werkgeversbijdrage:
Alle medewerkers hebben in december 2019 recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de tegemoetkoming is, ongeacht de omvang van het dienstverband € 296 voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6 of € 168 voor de werknemer met een hoger salaris dan het maximum van salarisschaal 6.
- Salarisverhogingen:
Deze stijgen per 1 oktober 2019 met 3,25%. In 2020 zijn er nog drie salarisverhogingen per 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020 van elk 1%.
- Eenmalige uitkering:
Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst waren, ontvingen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van € 750. Deeltijders naar rato.

ga terug