Herfstnota 2019

4.0 Financiële ontwikkelingen meerjarig

De verwachte financiële ontwikkelingen over het begrotingsjaar 2019 (met een doorkijk naar 2020-2023) is als volgt te specificeren.

Tabel 4: verwachte financiële ontwikkelingen

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000

2019

2020

2021

2022

2023

Verwacht resultaat (=uitgangspunt) zomernota 2019/kadernota 2020

1.188.188

883.941

1.482.339

1.218.766

2.188.426

Aanpassingen volgens de Herfstnota 2019

Tabel 4.1: autonome ontwikkelingen

525.833

-462.000

-391.000

-391.000

-392.000

Tabel 4.2: besluiten

0

0

0

0

0

Tabel 4.3: wensen in exploitatie

0

0

0

0

0

Tabel 4.4: kapitaallasten

267.946

0

0

0

0

Tabel 4.5: bedrijfsvoering

-348.657

35.000

35.000

35.000

35.000

Tabel 4.6: gemeentefonds

720.911

340.000

750.000

845.000

795.000

Tabel 4.7: mutaties in reserves

-84.928

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

Geraamd resultaat na Herfstnota 2019

2.269.293

780.941

1.860.339

1.691.766

2.610.426

ga terug