Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

4.1.5 Omgeving

Nadere toelichting op (bedragen > € 20.000):

Beheer civiel technische kunstwerken

Voor het beheer is incidenteel € 25.000 extra nodig; voor de inspectie van de civiel technische kunstwerken is € 15.000 extra nodig en voor de actualisatie van het beheerplan € 10.000.

Bijdrage ODRN Briks

Er zijn meer omgevingsvergunningen verleend dan verwacht. Aan de ene kant zorgt dit voor meer legesinkomsten, aan de andere kant betekent dit dat de kosten voor het afhandelen van omgevingsvergunningen € 198.000 hoger uitvallen dan begroot. Er zijn meer uren besteed om het grote aantal omgevingsvergunningen af te handelen. Daarnaast is er meer toezicht nodig door het toegenomen aantal omgevingsvergunningen.

De ODRN verwacht over 2019 een negatief resultaat van € 1,2 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

  • de omvang van de flexibele schil en de stijging van de personele kosten vanwege de hoge inhuurtarieven;
  • de omvang van het ziekteverzuim.

Ons aandeel in dit tekort is naar verwachting € 88.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de hogere leges opbrengsten van de omgevingsvergunningen.

Leges omgevingsvergunningen

Een groeiende economie en een relatief hoog aantal grote bouwplannen zorgen ervoor dat de legesopbrengsten dit jaar hoger uitvallen dan begroot. We verwachten dat deze opbrengsten € 900.000 bedragen terwijl € 406.000 was begroot. Zoals reeds opgemerkt resulteert dit in hogere kosten voor het afhandelen van deze omgevingsvergunningen. Hogere opbrengsten zijn vooral het gevolg van een aantal vergunningsaanvragen van relatief grote ondernemingen. Deze zijn vooraf lastig in te schatten.  

Structuurvisie

Er valt € 25.000 structureel vrij omdat de structuurvisie in verband met veranderende wetgeving onderdeel wordt van de Omgevingsvisie.

Opbrengst diverse gronden

De voormalige basisschool De Triangel is verkocht. De overeengekomen prijs voor de verkoop overschrijdt de boekwaarde. Het verschil is € 152.384. De locatie krijgt een nieuwe bestemming als kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie.

Grondverkopen voormalig Grondbedrijf

In mei 2019 is besloten om in te stemmen met de verkoop van grond in Koningsgaarde. De grond aan de Koningsgaarde in Ewijk heeft een meeropbrengst ten opzichte van de boekwaarde. Daarnaast is het perceel aan de Jonkerstraat 48 in Weurt verkocht. Deze twee verkopen resulteren in een positief resultaat van € 146.150.