Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

4.1.2 Jeugd

Nadere toelichting op (bedragen > € 20.000):

Begeleiding (en PV)

Voor 2019 gebruiken we als basis de prognose van ons regionaal monitorsysteem "Initi8". Deze gegevens worden verstrekt door het regionaal Ondersteuningsbureau. Prognoses blijven ondanks maandelijkse monitoring moeilijk, aangezien enkele trajecten ineens hoge kosten met zich mee kunnen brengen. Er is vooral een groot verschil in de prognose voor het product reguliere begeleiding (en persoonlijke verzorging) ten opzichte van de begroting. Hiervoor wordt er
€ 136.447,- aan middelen toegevoegd aan dit budget. De regionale werkgroep Jeugd Ambulant, die dit voorjaar van start is gegaan, heeft het beteugelen van de kosten van reguliere begeleiding gesteld als prioriteit. De fikse toename van het aantal uren en daarmee de kosten voor reguliere begeleiding zit met name in de leeftijdscategorie 0-12 jaar.

Specialistische begeleiding

Minder jeugdigen nemen zorg af maar het aantal uren begeleiding per jeugdige cliënt neemt toe. Door maatregelen op de specialistische begeleiding zien we een kosten afname op specialistische begeleiding én een verschuiving naar reguliere begeleiding. Daardoor wordt dit budget voor
€ 50.523,- voordelig bijgesteld.

KDV, Casem, vervoer en vaktherapie

Deze verzamelpost van diverse producten zien we in 2019 stijgen omdat er één hoge declaratie volgde van een zorgorganisatie over meerdere maanden met terugwerkende kracht. Het Regionaal Ondersteunings Bureau voert gesprekken met de zorgaanbieders om de situaties met nabetalingen zo veel mogelijk te beperken. Dit budget wordt met € 144.755,- opgehoogd.

Basis en specialistische GGZ

Er is een groei van de basis en specialistische GGZ Kinderen en jongeren hebben in toenemende mate behoefte aan ondersteuning in hun psychische gezondheid.
Het aantal cliënten dat basis en specialistische begeleiding nodig heeft is gestegen. Hierdoor stijgen de uitgaven met € 286.065,-. De oorzaken kunnen zeer verschillend zijn. Zo zien we dat onze maatschappij een steeds nauwere definitie van ‘normaal’ hanteert. Afwijkend gedrag lijkt sneller te worden geproblematiseerd en vervolgens gemedicaliseerd (“diagnosedrift”), met veel individuele behandeltrajecten als gevolg. De toenemende druk vanuit de maatschappij, de directe omgeving en het kind zelf: druk om te presteren, om gelukkig te zijn, maar ook druk door (bijv. financiële) problemen thuis. Factoren als sociale media, schermgebruik en gamen kunnen negatieve gevoelens versterken.

Transformatiefonds Jeugd

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelstel een extra impuls te geven, is gezamenlijk door gemeenten (VNG) en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Jeugdzorgregio’s komen in aanmerking voor een bijdrage uit dit Transformatiefonds. Hiertoe heeft de regio Rijk van Nijmegen een meerjarig transformatieplan ingediend om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien. Op basis van dit plan hebben we als regio een bijdrage uit dit fonds toegekend gekregen. Dit bedrag is verdeeld over de regio gemeenten en bedoelt voor de financiering van de lokale jeugdprojecten. Voor 2019 ontvangen we hier € 48.481,- voor.

Subsidieregeling Jeugd GGZ

Voor de uitvoering van een pilotproject hebben wij een subsidie ontvangen van € 48.841,-
Dit nieuwe project draagt bij aan een sluitende aanpak voor jeugdigen met (risico op) verward gedrag. We werken hierbij samen met Jeugd GGZ praktijken zoals Aalsterveld psychologen en psychiatrisch centrum Thujapark.

Blok C1 jeugd (RTA) / residentieele jeugdhulp

Deze worden beiden genoemd aangezien er een duidelijke relatie is tussen beide producten. De productie op de ambulante groepsbehandeling blijft onder het budgetplafond. De productie op residentie verblijf komt boven het budgetplafond. Deze twee samen resulteren in een negatief resultaat van € 41.000. We willen de kosten voor residentie juist terugdringen omdat dit de zware jeugdhulp betreft. Dit budget is vanwege hoge tarieven gevoelig voor schommelingen.

Landelijk budget

Het gaat hierbij om gespecialiseerde zorg, waarvoor landelijk afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders. Te denken valt aan specialismen zoals centra voor eetstoornissen. We zien dat ook hier de kleine aantallen het verschil in hoge kosten kunnen maken. Tot nu toe is er in 2019 minder productie geleverd dan geraamd. Hierdoor wordt het budget met € 141.361,- naar beneden bijgesteld.

AMK, Zorgmeldingen (Veilig thuis)

Afwijking conform begrotingswijziging zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de reëel gemaakte kosten. Hiervoor is een uitzetting van € 32.000,- nodig.

Blok C afrekeningen

Er is een afrekening met betrekking op de C1 zorg over 2017 ontvangen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen hebben we € 25.000,- moeten toevoegen aan dit budget.

Subsidie JGZ-GGD

Het budget Subsidie JGZ-GGD is een vorm van preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, welke in Beuningen verzorgd wordt door de GGD Gelderland Zuid.
Het budget is aangepast n.a.v. verschuivingen van posten en kostenplaatsen binnen de begroting 2020 van de GGD Gelderland Zuid. In beginsel is bij de begroting 2020 de totale toename van de kosten voor de GGD 2020 in vergelijking met 2019 volledig geboekt op de post GGD JGZ (de grootste kostenpost), met de Herfstnota zijn nu de juiste kosten onder de juiste posten ondergebracht. Hierdoor dalen de uitgaven in 2020 met € 198.000,-.