Herfstnota 2019

2.1 Algemeen

De Herfstnota 2019 is de tweede bestuursrapportage van dit jaar en geeft een overzicht van zaken van het lopende begrotingsjaar tot 1 oktober, met een doorkijk naar het eind van het begrotingsjaar 2019. Structurele mutaties worden ook voor de jaren 2020 tot en met 2023 verwerkt. Met deze nota informeren wij u over de stand van zaken over de realisatie en uitvoering van de begroting 2019. De nota gaat over het ingezette beleid, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar middelen. De peildatum is 1 oktober 2019. De Herfstnota geeft voor de komende jaren de volgende verwachte financiële ontwikkelingen:

2019 €  1.081.000
2020 €    -103.000
2021 €     378.000
2022 €     473.000
2023 €     422.000

De verwachte resultaten voor de komende jaren zijn vermeld in tabel 3.2.

De verwachte financiële ontwikkelingen die wij in deze Herfstnota hebben verwerkt zijn als volgt gerubriceerd:

  1. Autonome ontwikkelingen
  2. Besluiten na de Zomernota 2019
  3. Wensen in de exploitatie
  4. Kapitaallasten
  5. Bedrijfsvoering
  6. Gemeentefonds
  7. Mutaties in de reserves

Uitgangspunt bij onze planning en control instrumenten (p&c) is dat wij steeds het meerjarig verloop van de begroting schetsen. Dit betekent dat wij de aansluiting presenteren bij het vorige vastgestelde p&c instrument. In dit geval is dus de Kadernota 2020/Zomernota 2019 het vertrekpunt voor de opgenomen overzichten.

In deze Herfstnota is de nog niet door de raad vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 opgenomen.

ga terug