Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

4.1.3 Maatschappelijke ondersteuning

Nadere toelichting op (bedragen > € 20.000):

Eigen bijdrage WMO (effect introductie abb. Tarief)

Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief ontvangen we € 75.000 minder aan eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo. Op basis van aannames en beschikbare gegevens is in 2018 een raming gemaakt van het bedrag aan te ontvangen eigen bijdrage, maar in de praktijk blijkt dat de realisatie afwijkt van de prognose. Dit vindt zijn verklaring in de hoogte van het abonnementstarief: iedereen die een bijdrage moet betalen betaalt in 2019 hetzelfde bedrag, namelijk € 17,50 per vier weken. Zeker in die situatie waarin cliënten meerdere voorzieningen hebben, is het effect van dit abonnementstarief merkbaar.

WMO woonvoorzieningen

De uitgaven op het gebied van woonvoorzieningen zijn moeilijk te voorspellen en variëren ieder jaar. Er hebben in 2019 enkele grotere woningaanpassingen plaatsgevonden waardoor de uitgaven € 70.000 hoger uitvallen. Ook neemt het aantal aanvragen toe, door de invoering van het abonnementstarief.

Begeleiding Blok A Algemene Voorziening

De beschikbare middelen voor dit budget ad. € 35.968 zijn niet uitgegeven in verband met een verschuiving van middelen naar de maatwerkvoorziening specialistische begeleiding en begeleiding en persoonlijke verzorging. Deze voorziening was bedoeld om snel een kort begeleidingstraject te kunnen starten in die gevallen waarin een snelle interventie nodig is om problemen op te lossen of te voorkomen dat de zorgbehoefte verder toeneemt.

Dagbesteding basis (blok A)

Dit budget is aangepast op basis van de verwachtte werkelijke inzet voor dagbesteding. In het budget dagbesteding blok A is ook de indexering van Perspectief opgenomen. In totaal wordt dit budget met € 26.225,- opgehoogd.

Specialistische Begeleiding

Het Regionaal ondersteuningsbureau heeft een prognose gemaakt van de uitgaven voor specialistische begeleiding in Beuningen over heel 2019. Deze prognose is gebaseerd op de realisatie over de eerste zes maanden van dit jaar. De verwachting is dat de kosten voor specialistische begeleiding toenemen, al vlakt de groei wel af ten opzichte van 2017 en 2018.
Ten opzichte van de eerste helft 2018 is in de eerste helft van 2019 het aantal cliënten met 4% gestegen. De kosten stijgen echter harder dan de stijging van het aantal cliënten doet vermoeden. Daardoor stijgen de uitgaven met € 49.711,-. Het ligt voor de hand dat trajectduur in combinatie met de ernst van de problematiek leidt tot een stijging van de kosten. Een andere oorzaak is een verschuiving van begeleiding blok A naar een maatwerkvoorziening: cliënten die gebruik zouden kunnen maken van de algemene voorziening, maken nu gebruik van de maatwerkvoorziening.

Begeleiding en Persoonlijke Verzorging

Het Regionaal ondersteuningsbureau heeft een prognose gemaakt van de uitgaven voor reguliere  begeleiding in Beuningen over geheel 2019. Deze prognose is gebaseerd op de realisatie over de eerste zes maanden van 2019. De verwachting is dat de kosten voor reguliere begeleiding toenemen met € 56.796. Het aantal cliënten in de eerste helft van 2019 is ten opzichte van de eerste helft 2018 met 9% gestegen. Als gemeente zetten we in op de afschaling van specialistische naar reguliere begeleiding. Dat betekent wel een stijging in productie wat betreft de reguliere begeleiding. Een andere oorzaak is een verschuiving van begeleiding blok A naar een maatwerkvoorziening: cliënten die gebruik zouden kunnen maken van de algemene voorziening, maken nu gebruik van de maatwerkvoorziening.

Subsidie MEE Gelderse Poort

Door verschuiving binnen diverse producten van minder dan € 20.000 vindt er een overschrijding plaats van € 26.745. De structurele uitzetting van € 45.000 komt door een toename van producturen. Hierdoor stijgt de bijdrage aan MEE.

Collectief vraagafhankelijk vervoer

Er vindt in 2019 nog een verrekening over 2016 en 2017 plaats. Als gevolg van onder meer de nieuwe verdeelsleutel, het solidariteitsfonds en enkele pijnpunten met vervoerders diende de afrekening over de voorgaande jaren nog definitief gemaakt te worden. Hiervoor wordt er €29.627,- aan dit budget toegevoegd.

Eigen bijdrage gemeente huis.houd. Zorg

Deze bijdrage is in de begroting 2019 niet geraamd. Er zijn echter wel inkomsten, namelijk uit eigen bijdragen die opgelegd zijn aan inwoners die gebruik hebben gemaakt van de algemene voorziening voor hulp bij het huishouden. De inkomsten zijn € 67.145. De opbrengsten zijn gebruikt voor de implementatie van de maatwerkvoorziening HH1 en dekking van de urenstijging die het gevolg zou kunnen zijn van de nieuwe indicatierichtlijn. Dit is een eenmalig feit, aangezien de algemene voorziening op 22 april 2019 beëindigd is.

Subsidie GGD

Het budget Subsidie GGD bestaat uit alle kosten verbonden aan de diensten van de GGD Gelderland Zuid met uitzondering van GGD JGZ, Veilig Thuis en Kinderopvang. Het budget is aangepast n.a.v. verschuivingen van posten en kostenplaatsen binnen de begroting 2020 van de GGD Gelderland Zuid. In beginsel is bij de begroting 2020 de totale toename van de kosten voor de GGD 2020 in vergelijking met 2019 volledig geboekt op de post GGD JGZ (de grootste kostenpost), met de herfstnota zijn nu de juiste kosten onder de juiste posten ondergebracht. De kosten stijgen in 2020 met €98.000,-.

Budget sociaal team

Dit betreft een puur boekhoudkundige actie waarbij de stelpost budget uitbreiding sociaal team wordt overgeboekt naar de post budget sociaal team.