Herfstnota 2019

3.3 Verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht van de stand van de reserves over de jaren 2019-2023.

Tabel 3.3: Verloop reserves

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

397.000

1.990.000

5.694.000

7.980.000

11.346.000

Resultaat voorgaand jaar

2.704.000

2.269.000

781.000

1.860.000

1.692.000

Toevoegingen

1.487.000

1.487.000

1.505.000

1.506.000

1.506.000

Onttrekkingen

-2.598.000

-52.000

Stand per 31 december

1.990.000

5.694.000

7.980.000

11.346.000

14.544.000

Het resultaat "voorgaand jaar" in 2019 is nu conform de door de raad vastgestelde jaarstukken 2018. In paragraaf 4.7 "Mutaties in de reserves" geven wij u een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen in de reserves per jaar.

ga terug