Herfstnota 2019

4.7 Mutaties in reserves

Als gevolg van wijzigingen in de afvalinzameling (BTW) valt de bijdrage uit de reserve afvalinzameling lager uit.

Tabel 4.7: mutaties in reserves

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel)

2019

2020

2021

2022

2023

Lagere bijdrage t.l.v. afvalreserve

-84.928

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

Totaal mutaties in reserves

-84.928

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

Na verwerking van de mutatie in de reserve afvalinzameling geeft het totaaloverzicht van mutaties in de reserves voor de jaren 2019 tot en met 2023 het volgende beeld:

Tabel 4.7.1 Mutaties in reserves

in €(+=onttrekking,voordeel/-=toevoeging,nadeel)

2019

2020

2021

2022

2023

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Algemene reserve

Spaarprogramma

-1.366.000

-1.366.000

-1.366.000

-1.366.000

-1.366.000

Bestemmingsreserves

Budgetoverheveling

947.000

Duurzaam Beuningen

-50.000

102.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

H1 maatschappelijke compensatie

-71.000

-71.000

-71.000

-71.000

-71.000

Revitalisering de Sluis

115.000

Beuningen Promotion

16.000

Openbare verlichting

815.000

KORC

103.000

Eenmalige prioriteiten

445.000

Vervanging groen

45.000

Afvalinzameling

10.000

52.000

-18.000

-19.000

-19.000

Totaal mutaties in reserves per jaar

-1.487.000

2.598.000

-1.487.000

52.000

-1.505.000

0

-1.506.000

0

-1.506.000

0

Een nadere toelichting geven wij u op de reserves budgetoverheveling, openbare verlichting en eenmalige prioriteiten.

Reserve Budgetoverheveling

De reserve budgetoverheveling is bedoeld om het budget van diverse taken welke in 2018 niet meer konden worden uitgevoerd over te hevelen naar het begrotingsjaar 2019 (totaal volgens de jaarstukken 2018 € 947.500).
Hieronder geven wij u het overzicht van realisatie (uitvoering) van het overgehevelde budget:

Tabel 4.7.2: Afloop reserve budgetoverheveling

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Stand per 1-1 -2019

Realisatie t/m okt 2019

Restant budget

Verwacht realisatie- jaar

Groenonderhoud 2018

179.000

76.000

103.000

Vervanging groen

258.000

37.000

221.000

Participatiecoach

38.500

38.500

Jeugd, ROB verevening 2018 2e tranche

90.000

68.000

22.000

Algemene uitkering accres 2018

120.000

120.000

0

Parkeerregulering

25.000

0

25.000

Project in Control

112.000

90.000

22.000

2019

Upgrade I-Burgerzaken

35.000

43.000

-8.000

2019

Bedrijfsvoering; automatisering

90.000

90.000

2019

Totaal

947.500

434.000

513.500

Reserve openbare verlichting

Het saldo per 1 januari 2019 van € 815.549 is toegevoegd aan het product PR121050 Openbare verlichting, onderdeel vervanging o.v.. De werkelijke uitgaven bedragen op dit moment € 346.000. Afhankelijk van de verdere vervanging zal bij het opstellen van de jaarstukken 2019 het restantbudget ten gunste van de reserve worden gebracht.

Tabel 4.7.3: Afloop reserve openbare verlichting

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Stand per 1-1 -2019

Realisatie t/m okt 2019

Restant budget

Verwacht realisatie- jaar

Openbare verlichting

816.000

346.000

470.000

Totaal

816.000

346.000

470.000

Reserve eenmalige prioriteiten

Deze reserve is eigenlijk gelijk aan de reserve budgetoverheveling; een bedrag van € 444.591 is als budget in 2019 ter beschikking gesteld.

Tabel 4.7.4: Afloop reserve eenmalige prioriteiten

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Stand per 1-1 -2019

Realisatie t/m okt 2019

Restant budget

Verwacht realisatie- jaar

Monitor openbare ruimte

32.736

32.736

Invoering Natuurwet

30.000

10.000

20.000

Duurzaamheid, milieubeleidsplan

25.022

16.991

8.031

Kosten motiemarkt

16.250

22.216

0

Energievisie

49.075

13.141

35.934

GVVP-maatregelen Molenstraat-Geerstraat

20.000

20.000

Kruispunt Leegstraat-Kennedysingel

14.604

14.604

0

Luchtkwaliteitonderzoek

44.000

44.000

Verwijderen speeltoestellen

160.000

160.000

0

GEO-transitie

52.904

52.904

Totaal

444.591

236.952

213.605

ga terug