Herfstnota 2019

5.1 Totaal afwijkingen per programma

Tabel 5.1: totaal afwijkingen per programma

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000

2019

2020

2021

2022

2023

Tabel:

Programma 1 Werk en Inkomen

4.1

Regeling Participatiewet

187.000

187.000

187.000

187.000

187.000

4.1

Participatiewet, rijksbijdrage

52.559

-257.000

-257.000

-257.000

-257.000

4.1

Bijdrage werkvoorziening BREED

155.204

4.1

Regeling IOAW

50.000

4.1

Uitbesteding schuldhulpverlening

30.650

4.1**

Kwijtscheldingen; overboeking aandeel tlv afvalst.heff./rioolrecht

80.199

4.1

Saldo overige verschillen (< € 20.000)

39.819

27.000

27.000

27.000

27.000

595.431

-43.000

-43.000

-43.000

-43.000

Programma 2 Jeugd

4.1

Begeleiding (en PV)

-136.447

-66.000

-66.000

-66.000

-66.000

4.1

Specialistische Begeleiding

50.523

16.000

16.000

16.000

16.000

4.1

KDV, Casem, vervoer en vaktherapie

-144.755

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

4.1

Basis en specialistische GGZ

-286.065

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

4.1

Transformatiefonds Jeugd

48.841

4.1

Subsidieregeling Jeugd GGZ

48.870

4.1

Blok C1 jeugd (RTA) / residentieele jeugdhulp

-53.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

4.1

Landelijk budget

141.361

37.000

37.000

37.000

37.000

4.1

AMK, Zorgmeldingen (Veilig thuis)

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

4.1

Blok C afrekeningen

-25.000

4.1

Subsidie JGZ-GGD

0

198.000

198.000

198.000

198.000

4.1

Saldo overige verschillen (< € 20.000)

-15.083

-64.000

-64.000

-64.000

-64.000

-402.755

-162.000

-162.000

-162.000

-162.000

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning

4.1

Eigen bijdrage WMO (effect introductie abb. Tarief)

-75.000

4.1

WMO woonvoorzieningen

-70.000

4.1

Begeleiding Blok A Algemene Voorziening

35.968

37.000

37.000

37.000

37.000

4.1

Dagbesteding basis (blok A)

-26.225

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

4.1

Specialistische Begeleiding

-49.711

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

4.1

Begeleiding en Persoonlijke Verzorging

-56.796

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

4.1

Subsidie MEE Gelderse Poort

-26.745

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

4.1

Collectief vraagafhankelijk vervoer

-29.627

4.1

Eigen bijdrage gemeente huis.houd. Zorg

67.145

4.1

Subsidie GGD

0

-96.000

-96.000

-96.000

-96.000

4.5

Budget Sociaal Team

150.000

100.000

50.000

50.000

50.000

4.5

Inverdieneffect Sociaal Team

50.000

100.000

100.000

100.000

4.1

Saldo overige verschillen (< € 20.000)

18.452

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-62.539

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Programma 4 Welzijn en educatie

4.4

Aanpassing huisvesting onderwijs (ingeboekte kap.lasten Drom.)

-194.000

4.4

Rente en afschrijving onderwijsvoorzieningen

177.283

4.4

Rente en afschrijving voetbalcomplexen

32.112

4.4

Rente en afschrijving speelterreinen

64.536

4.1

Huurkosten sportterreinen (ivm wetswijziging btw)

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

4.1

Sport huur accommodatie

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

4.1

Aanbesteding groen

25.000

-2.000

4.1

Vervanging groen (dubbel geraamd)

44.843

4.1**

Openbaar groen; overboeking aandeel tlv afvalstoffenheffing

48.527

4.1**

Openbaar groen; overboeking aandeel tlv rioolrecht

202.038

4.1

Saldo overige verschillen (< € 20.000)

80.552

11.000

10.000

10.000

9.000

480.891

9.000

10.000

10.000

9.000

Programma 5 Omgeving

4.1

Beheer civ kunstwerk

-25.000

4.1

Bijdrage ODRN Briks

-198.000

4.1

Leges omgevingsvergunningen

500.000

4.1

Structuurvisie

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

4.1

Opbrengst diverse gronden

152.384

4.1

Grondverkopen voormalig Grondbedrijf

146.150

4.4

Rente en afschrijving wegen

31.186

4.4

Rente milieu, startersleningen en diverse gronden

-13.198

4.1**

Ingaande 2019 worden de aan afvalstoffenheffing en rioolrecht toe te rekenen kosten van overige producten/programma's daadwerkelijk overgeboekt in de financiële administratie.

4.1**

Straatreiniging (overboeking afvalinzameling/rioolbeheer)

24.260

4.1**

Wegbermen/bermsloten (overboeking rioolbeheer)

156.870

4.1**

Waterbeheer (overboeking rioolbeheer)

500.010

Afvalinzameling: toe te rekenen van overige producten:

4.1**

Kwijtschelding

-64.599

4.1**

Openbaar groen

-48.527

4.1**

Straatreiniging

-4.852

Rioolbeheer: toe te rekenen van overige producten:

4.1**

Kwijtschelding

-15.600

4.1**

Openbaar groen

-202.038

4.1**

Straatreiniging

-19.408

4.1**

Wegbermen/bermsloten

-156.870

4.1**

Waterbeheer

-500.010

4.1**

Overhead - vrm.kst.pl.OR / automatisering

-11.760

Subtotaal interne overboekingen afvalinzameling/rioolbeheer

-342.524

Dit betreft m.n. de overboekingen uit:

Programma Werk&Inkomen; kwijtscheldingen € 80.199

Programma Welzijn&Educatie; openbaar groen € 250.565

4.1

Saldo overige verschillen (< € 20.000)

-59.935

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

216.063

20.000

20.000

20.000

20.000

Programma 6 Openbare orde en veiligheid

4.1

Veiligheidsregio GZ

46.500

-30.000

4.1

Saldo overige verschillen (< € 20.000)

10.400

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

56.900

-33.000

-3.000

-3.000

-3.000

Programma 7 Bestuur en ambtelijke ondersteuning

4.6

Algemene uitkering

586.911

340.000

750.000

845.000

795.000

4.6

Alg uitkering 2018

134.000

4.1

Leges paspoort/reisdocumenten

-52.310

4.1

Leges rijbewijzen

19.715

4.1

Leges huwelijken

43.000

4.1

Controlekosten

-30.000

4.1

Procesmatig organiseren (vrijval)

30.000

4.1

Saldo overige verschillen (< € 20.000)

-56.994

-53.000

-13.000

-13.000

-13.000

Begroting Bedrijfsvoering:

4.5

Dienstverlening; team Zorg&Inkomen (overboeking progr.Maatschappelijke ondersteuning)

-120.000

-120.000

-120.000

-120.000

-120.000

4.5

Dienstverlening; team Kwaliteit & Ondersteuning (overboeking progr.Maatschappelijke ondersteuning)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

4.5

Budget Sociaal Team; toevoeging aan begroting bedrijfsvoering

-150.000

4.5

CAO salarissen bedrijfsvoeringsbegroting

-196.000

4.5

Correcte zomernota/afronding herfstnota

-2.657

4.4

Rente en afschrijving gemeentehuis, traktie en inventaris

71.720

4.5

Accres: stelpost tbv prijsstijgingen derden.

-14.686

-5.000

5.000

5.000

5.000

4.5

Saldo overige verschillen (< € 20.000) Bedrijfsvoering

14.686

40.000

30.000

30.000

30.000

247.385

172.000

622.000

717.000

667.000

Programma 8 Onroerende Zaakbelasting

0

0

0

0

0

Programma 9 Overige eigen middelen

4.4

Rente verstrekte geldleningen, beleggingen en hypotheken

79.056

4.1

Dividenduitkeringen

-38.000

Bijdrage reserves:

4.7

Lagere bijdrage afvalreserve

-84.928

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

4.1

Saldo overige verschillen (< € 20.000)

-6.399

-50.271

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

TOTAAL PROGRAMMA'S

1.081.105

-103.000

378.000

473.000

422.000

Toelichting bij 4.1** Overboeking (Afvalinzameling en rioolbeheer)                 
Een deel van de kosten van enkele producten mag worden doorbelast via de afvalstoffenheffing en/of de rioolrechten. Dit gebeurt al jaren. Nieuw is echter dat dit aandeel nu ook daadwerkelijk intern binnen de financiële administratie wordt overgeboekt naar de onderdelen afvalstoffeninzameling en rioolbeheer. Dit maakt het genereren van overzichten uit deze financiële administratie inzake de kosten makkelijker, zowel exclusief als inclusief btw, van de totale afvalinzameling en rioolbeheer. Deze dienen immers inclusief btw 100% kostendekkend te zijn.                  

ga terug