Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

4.1.6 Openbare orde en veiligheid

Nadere toelichting op (bedragen > € 20.000):

Veiligheidsregio GZ

Bij de behandeling van de zienswijze in de raadsvergadering van 25 juni 2019 is niet ingestemd met de doorberekening van de onderhoudslasten van de brandweerkazernes. Een onderbouwing ontbrak. Het algemeen bestuur heeft dit advies overgenomen. Daarom valt zowel de structurele last van € 16.000 als de incidentele last van € 30.000 in 2019 vrij. Besloten is dat de incidentele last van € 30.000 doorgeschoven wordt naar 2020. Vandaar dat er sprake is van een nadeel in 2020 van € 30.000.