Herfstnota 2019

1.2 Aan de leden van de Raad van de gemeente Beuningen

Beuningen, 19 november 2019

Geachte leden van de Raad,

Bijgaand treft u aan de Herfstnota 2019 van de gemeente Beuningen.

De Herfstnota wordt op wordt op 4 december 2019 behandeld in de vergadering van de raadscommissie FAZ en wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019.

De Herfstnota 2019 heeft tot doel een beeld te schetsen van de financiële situatie per 1 oktober 2019 en de invloed hiervan op de meerjarenbegroting 2020-2023.

De Herfstnota 2019 is als volgt opgebouwd:
1. Autonome ontwikkelingen
2. Besluiten na de Zomernota 2019
3. Wensen in exploitatie
4. Kapitaallasten
5. Actualisatie van de bedrijfsvoering
6. Uitkering gemeentefonds
7. Mutaties in de reserves

In deze Herfstnota worden veelal incidentele ontwikkelingen uit het jaar 2019 vermeld. Indien sprake is van structurele ontwikkelingen dan zijn deze ook naar de jaren 2020 tot en met 2023 door vertaald.

In de volgende hoofdstukken worden deze ontwikkelingen (> € 20.000) nader toegelicht.

Met vriendelijke groet,

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen,

ga terug