Herfstnota 2019

3.4 Weerstandsvermogen en -capaciteit

De gemeenteraad heeft de gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen bij het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld op 1,0.

Zoals bij de zomernota aangegeven neemt de reservepositie van onze gemeente de komende jaren toe. De verwachting is dat we in 2020 voldoende weerstandscapaciteit hebben om de financiële risico’s af te dekken. Onze ratio weerstandsvermogen voor 2020 is 1,83 en dat is ruim voldoende.

Dit verloopt lijkt zich voort te zetten voor de jaren na 2020, echter nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen mogelijk een andere waardering krijgt. In dat kader hebben we ervoor gekozen om geen waardering toe te kennen aan de benodigde weerstandscapaciteit voor 2021 en verder.

Tabel 3.4: Weerstandsvermogen

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand per 31 december

1.990.000

5.694.000

7.980.000

11.346.000

14.544.000

waarvan bestemmingsreserves

-256.000

-326.000

-464.000

-604.000

-745.000

Beschikbaar weerstandscapaciteit (alg. reserve)

1.734.000

5.368.000

7.516.000

10.742.000

13.799.000

Benodigd weerstandscapaciteit

3.155.000

2.938.000

Ratio weerstandsvermogen

0,55

1,83

Score

ruim onvoldoende

ruim voldoende

Hieronder de verschillende gradaties die wij als gemeente Beuningen hanteren. Deze staat beschreven in ons beleidsdocument (nota) weerstandsvermogen en risicomanagement.

Waardering

Ratio

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 – 1,4

Voldoende

D

0,8 – 1,0

Matig

E

0,6 – 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

ga terug