Herfstnota 2019

3.2 Resultaten en bestemming resultaat

Tabel 3.2: Resultaten (meerjaren)begroting 2019-2023

in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel)

2019

2020

2021

2022

2023

Verwacht resultaat voor Herfstnota 2019

1.188.000

884.000

1.482.000

1.219.000

2.188.000

Verwachte financiële ontwikkelingen

1.081.000

-103.000

378.000

473.000

422.000

Geraamd resultaat na Herfstnota 2019

2.269.000

781.000

1.860.000

1.692.000

2.610.000

Voor een toelichting van de verwachte financiële ontwikkelingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de financiële ontwikkelingen. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 20.000 zijn opgenomen in een overzicht en worden toegelicht.

De verwachte financiële ontwikkelingen in 2020 valt ten opzichte van de jaren 2021 tot en met 2023 lager uit, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de cumulatie van het accres van de uitkering gemeentefonds over de jaren 2021 tot en met 2023. Het accres in 2021 is €410.000 hoger dan in 2020. Wij verwijzen u voor een nadere toelichting naar 4.6  Gemeentefonds.

ga terug