Herfstnota 2019

4.1 Autonome ontwikkelingen

4.1.1 Werk en inkomen

Nadere toelichting op (bedragen > € 20.000):

Regeling participatiewet

Het budget voor de regeling Participatiewet 2019 is begroot op basis van de uitgaven van 2018. In 2019 zien we een daling van het aantal burgers in de Participatiewet. Daardoor verwachten we een daling van de uitgaven in 2019 van in totaal € 187.000,-.

Participatiewet, rijksbijdrage

De rijksbijdrage is verhoogd conform het verdeelmodel dat wordt gehanteerd door het rijk. Op deze bijdrage is de T-2 systematiek van toepassing dat inhoudt dat de bijdrage voornamelijk wordt gebaseerd op de uitgaven voor Participatie in 2018. Het voordeel bedraagt € 52.559,-.

Bijdrage werkvoorziening BREED

Er zijn meer mensen uitgestroomd uit de WSW dan voorzien. Dit komt omdat mensen binnen de regio zijn verhuisd, door overlijden en ontslag op eigen verzoek in verband met reguliere arbeid (zeer uitzonderlijk). Hierdoor dalen de uitgaven met € 155.204,-

Regeling IOAW

De IOAW is voor oudere, werkloze werknemers en hun partners. De IOAW is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Verschil met een reguliere uitkering op grond van de Participatiewet is dat het privévermogen buiten beschouwing wordt gelaten. Het aantal gezinshuishoudens in de IOAW is dit jaar sterk afgenomen (van 25 in mei naar 18 in september). Hierdoor dalen de uitgaven met € 50.000,-.

Uitbesteding schuldhulpverlening

De uitgaven van de pilot budgetbeheer vallen lager uit dan begroot. Dit komt doordat één aanbieder is afgehaakt en het aantal aanmeldingen voor budgetbeheer lager is uitgevallen dan verwacht. Hierdoor dalen de uitgaven met € 30.650,-.

Kwijtschelding: overboeking aandeel tlv afvalstoffenheffingen en rioolrecht

Een deel van de lasten kwijtschelding mag worden doorbelast via de afvalstoffenheffing en/of de rioolrechten. Dit gebeurt al jaren. Nieuw is echter dat dit aandeel nu ook daadwerkelijk intern binnen de financiële administratie wordt overgeboekt naar de onderdelen afvalstoffeninzameling en rioolbeheer. Dit maakt het genereren van kostenoverzichten uit deze financiële administratie makkelijker, zowel exclusief als inclusief btw, van de totale afvalinzameling en rioolbeheer. Deze dienen immers inclusief btw 100% kostendekkend te zijn.